Connect with us

Politics

RFA Khmer Radio News,29 January 2020,Khmer Political News,Sky News

Published

onយើងស្រឡាញ់ខ្មែរ យើងចុច Like នឹង Share ដើម្បីផ្ញើជូនដល់ប្រជាជនយើង អោយលោកបានយល់ដឹង ពីអាយុជីវិត ជាតិ ទឹកដី របស់យើងទាំងអស់គ្នា
Welcome to #Sky_News #សូមចុចSubscribe #ដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានប្រចាំថ្ងៃ_channel,
Please don’t forget subscribe my channel Thanks!
========================================================
► We upload About :
Khmer News, Khmer Political News, Khmer Hot News, Khmer Breaking News, Cambodia News, Cambodia Political news, RFA Khmer, RFA Khmer Radio, VOA Khmer News.
========================================================
► Follow us on

-goole Plus:
-youtue:
-facebook:
-Twitter:
Thank you for Watching..
Please Subscribe our channel Sky News :
CLICK ON BELOW LINK:►

source

Politics

Mahathir Mohamad, Malaysia’s Prime Minister, Submits Resignation Letter

Published

on


They were the strangest of political colleagues: a nonagenarian onetime autocrat and the former protégé he had jailed for sodomy.

Mahathir Mohamad, the 94-year-old prime minister of Malaysia, and his perennial presumptive heir, Anwar Ibrahim, joined forces in 2018 to oust a governing party to which both had once belonged. That party, the United Malays National Organization, known as UMNO, was at the center of the 1MDB scandal, the brazen looting of billions of dollars of Malaysia’s public funds.

But the unwieldy coalition that brought Mr. Mahathir and Mr. Anwar together crumbled on Monday, the latest twist in a caustic rivalry that goes back decades.

After a flurry of meetings that had political analysts feverishly analyzing whose car was pulling up in which driveway, Mr. Mahathir submitted his letter of resignation as prime minister on Monday afternoon.

The move, however, does not appear to be designed to result in Mr. Mahathir actually giving up leadership of Malaysia, a job that he has held twice.

If Malaysia’s constitutional monarch accepts the resignation letter, the two vying political blocs in the country both appear to support Mr. Mahathir continuing as prime minister — jilting Mr. Anwar.

“The wonderful thing for Mahathir is that it is impossible for him to lose because heads he wins, tails he wins,” said James Chin, director of the Asia Institute Tasmania at the University of Tasmania.

It was a sleight of hand characteristic of Asia’s shrewdest veteran politician — and it left Mr. Anwar fuming, yet again, about a political elder who has repeatedly broken promises that he would eventually step aside to allow Mr. Anwar to become prime minister.

The realignment also raises questions about the future of political and economic overhauls in a country where Malay nationalist politics were promoted during Mr. Mahathir’s first term in office, from 1981 to 2003, and look to be gaining ground again.Source

Continue Reading

Politics

Bernie Sanders is the front-runner because of how we raised our kids

Published

on


With his convincing victory in Saturday’s Nevada caucuses, Sen. Bernie Sanders is solidifying his status as the front-runner for the Democratic presidential nomination more than ever before.

So how did a life-long avowed socialist and someone who’s never actually won an election as a Democrat get to the top of the party’s mountain?

The simple answer is that he’s being supported by millions of younger Democratic voters, and those voters have been raised to be Sanders voters, even if their parents don’t realize it.

Here’s how it happened:

We convinced everyone college was 100% necessary, and then we made college unaffordable. Since the end of World War II, the chorus of educators, politicians, and journalists making it sound like college was essential for career success only became louder and drowned out any counterargument.

At the same time, college tuition costs have exploded thanks greatly to government programs that produced unintended, but predictable consequences. It mostly started in 1978 when more loans and subsidies became available to a greatly expanded number of students. The cost of college tuition has risen by six times more than the rate of inflation since the 1970s.

Now, millions of American young people are straddled with college loans that look impossible to repay. The total student loan debt in the U.S. now stands at more than $1.6 trillion.

Is it any wonder so many of them are attracted to a candidate who not only promises to forgive their student debts, but presents their predicament as the result of corporate greed and misplaced government priorities?

Luckily for Sanders, young voters supporting him for his college tuition forgiveness promises don’t seem to be too interested in his own family history. His wife Jane Sanders was president of the now defunct Burlington College and she and other administrators were reportedly the subjects of a long-running FBI probe that they misled bank loan officers about the real number of donations pledged to the college.

The FBI probe of the matter ended in 2018, and Jane Sanders was not charged. But the policies she oversaw, which included pushing for major campus expansions, were indicative of some of the root causes of increased college costs in America.

The establishment in both parties ignored young voters. As sacred as our politicians make college education sound, it’s nothing compared to the way leaders from both parties talk about programs for older Americans like Social Security and Medicare.

None of that is a mystery, as older Americans have always been more likely to vote. Even though voters aged 18-29 have been showing increased turnout numbers in recent elections, senior citizens still stand atop the heap. In 2016, 71% of Americans 65 and older voted compared to just 46% of 18-29-year-olds. In the 2018 midterms, that gap narrowed to 66% to 36%, but it’s still a wide gap.

All of this focus on older voters and their retirement funds is a nice sentiment but it’s misplaced. Older Americans aren’t just doing okay. A 2017 study of age-based wealth in the U.S. shows that a typical household headed by an adult 65 and older has 47 times the net worth of a household headed by younger Americans. Yep, Papa and Granny are loaded.

Now, helping older people who happen to be poor or on the margins of poverty is something different. But the cultural assumption many of us have about elderly folks needing more financial help in America is pretty much the opposite of the truth.

Throw in the Affordable Care Act, which literally and foolishly leaned on younger and healthier Americans to foot the bill for covering older and sicker people, and you see a pattern here.

Sanders talks plenty about Social Security, and he’s obviously a senior citizen himself. But he usually expands his campaign promises to include younger people, as he did when he took the lead on the Medicare for All promise in 2017.

We told them America’s house was on fire. For all the policy differences and political minutiae Democrats delve into when criticizing President Trump, the most enduring attacks on Trump from the Democratic establishment remain accusations that Trump is supporting white supremacy and is controlled by Russian President Vladimir Putin.

These are over-the-top accusations, and it’s hard to accept that even most elected Democrats actually believe them. But pushing that message on America for the last three-plus years comes at a price for both sides.

For the Democrats, the price is becoming clear: it’s made moderate presidential candidates look less viable than ever.

Think about it: if you really believe the president is a traitor and supporting violent plots against non-white Americans, is this really the time to support mainstream Democrat or Republican candidates?

Sanders may be a career politician, but he’s never been a mainstream politician. His persona and political brand fits much better into the current Democratic narrative that we’re living in desperate times.

Establishment Democrats are reaping what they sowed.

As a result, it’s looking more and more like Sanders has unstoppable momentum going into the Super Tuesday primaries and beyond. The big question now is whether that Democratic establishment will try to derail Sanders before or during the Democratic National Convention.

But either way, the party would be playing with fire and risking alienating those younger voters forever.

Jake Novak is a political and economic analyst at Jake Novak News and former CNBC TV producer. You can follow him on Twitter @jakejakeny.

Source

Continue Reading

Politics

For China’s Overwhelmed Doctors, an Understanding Voice Across the Ocean

Published

on


A nurse called the 24-hour hotline to complain about a constant headache. A doctor said he was feeling ostracized by the public, even as he worked to save patients from the epidemic. One caller said she was feeling suicidal.

The volunteers at Yong Xin Kang Yi (“Use your heart to fight the virus”), a crisis line established for the overworked, overstressed medical staff on the front lines of the coronavirus outbreak in China, listen to it all.

“Our principle is just to be emotionally available for them,” said Erjing Cui, 28, a psychotherapist who volunteers for the hotline from Seattle, where she lives. “The most important thing that we’ll try to do is to provide a space and listen and provide empathy to what they have to say.”

Ms. Cui is one of many mental health professionals trying to address the emotional burden of the epidemic, which has subjected doctors and nurses to extreme hardships while rattling the nerves of ordinary people around the globe. In China alone, hundreds of hotlines have been set up by universities, local governments and mental health organizations to help people cope.

But China has a shortage of quality mental health services — just 2.2 psychiatrists for every 100,000 people, according to the World Health Organization, which is about a fifth of what the United States has. Ms. Cui, who grew up in the Chinese city of Guangzhou, is not the only therapist who volunteers from Yong Xin Kang Yi from North America.

“I think it speaks to the scarcity of well-trained psychiatrists and mental health professionals in China for sure,” said Ms. Cui. She added that many hotlines in China do not provide their volunteers with crisis intervention training.

Yong Xin Kang Yi was formed in late January after Bo Zhu, a doctor at a hospital in Wuhan, China, where the virus emerged, and Hui Cao, a psychology professor in Beijing, grew concerned about the mental well-being of medical staff. The organization now has about 300 volunteers, including therapists, technicians and people involved in public outreach.

Dialing the number connects users to a therapist on call. The service also has a messaging function, hosted by the WeChat platform. In chat groups with hundreds of participants, therapists share recorded meditations, stories and soothing music, like Beethoven’s “Moonlight Sonata.”

About 15 to 20 calls come in on a typical day, roughly 40 percent of them from medical workers. Most are brief. At first, they came in more frequently, often from people feeling anxious about the virus.Source

Continue Reading

Trending

//onemboaran.com/afu.php?zoneid=2954224
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept